Izabrani doktor za djecuIzabrani doktor za djecu sprovodi preventivne programe:
 • preventivni pregledi u skladu sa programom zdravstvene zaštite Republickog fonda za zdravstveno osiguranje,
 • imunizaciju u skladu sa vakcinalnim kalendarom važecim za tekucu godinu
 • promociju zdravih stilova života u vidu savjetovanja roditelja ili djece, kao i profesionalaca koji se bave brigom o djeci i njihovom edukacijom,
 • ucestvuje u emisijama u javnim medijima, na javnim tribinama,
 • brine o otklanjanju štetnih uticaja prirodnog okruenja
 • sprovodi prevencija hronicih nezaraznih bolesti,
 • radi sa roditeljima i starateljima na ostvarivanju i širenju prakse "dobrog i odgovornog roditeljstva"
 • prijavljuje djece pod rizikom i saraduje sa pedijatrom u Centru za djecu sa posebnim potrebama,
 • indentifikuje, prijavljuje i pomaže u brizi oko zanemarene i zlostavljane djece,
 • radi na otkrivanju naslijednih bolesti i upucivanju u genetsko savjetovalište
Kurativni rad podrazumijeva dijagnostiku, lijecenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, lijecenje u stanu bolesnika, ublaavanje bola.
 • dijagnostika podrazumijeva dobru anamnezu kompletan klinicki pregled ukljucujuci neuroloki, orl, oftalmoloki, fizijatrijski i drugi, racionalno koricenje dijagnostickih pretraga (laboratorija, Rtg, EKG), racionalno koricenje konsultativnih pregleda specijalista i subspecijalista razlicitih oblasti medicine.
 • lijecenje podrazumijeva racionalnu upotrebu lijekova u skladu sa najnovijim medicinskim znanjem i usvojenim vodicima, primjenu fizikalne terapije, izvodenje zahvata iz oblasti male hirurgije i otorinolaringologije u skladu sa dostupnom opremom i znanjem,
 • evidentira sve vrste usluga koje su opisane i oznacene iframa u Programu zdravstvene zatite.
Izabrani doktor vri javna ovlacenja. Osim slanja zakonom propisanih izvjetaja jedino izabrani doktor ima pravo da:
 • utvrdi privremenu sprijecenost za rad ( bolovanje ),
 • propisuje lijekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • vri upucivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na lijecenje uz potovanje propisanog nacina i postupka ostvarivanja prava osiguranika, a to znaci da osiguranik moe ostvariti svoja prava iz osnovnog osiguranja (na ovjerenu zdravstvenu knjiicu) na teret Fonda za zdravstveno osiguranje samo uz uputnicu svog izabranog doktora,
 • vri upucivanje svojih pacijenata u centre i jedinice za podrku doma zdravlja,
 • deura kao izabrani doktor,
 • izdaje putne naloga u vezi s koricenjem zdravstvene zatite,
 • izdaje upute za rehabilitaciju uz potovanje propisanog nacina i postupka ostvarivanja prava,
 • daje prijedlog za nabavku medicinsko-tehnickih pomagala u skladu sa Pravilnikom o nacinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnicka pomagala,
 • uputi na ljekarske i invalidske komisije,
 • vodi i cuva medicinsku dokumentaciju,
 • i druga ovlacenja propisana zakonskim propisima.
Izabrani doktor treba da:
 • razumije planiranje,
 • razumije sistem placanja i vodenja dokumentacije,
 • ima osnovna saznanja o vodenju knjigovodstva,
 • poznaje rad na racunaru (ECDL certifikat), a narocito aplikacija u kojima rade,
 • zna osnove statistike i nacina dolaenja do medicinskih informacija (upotrebom interneta),
 • uvede sistem zakazivanja pacijenata.
Medicinska sestra - tehničar u timu izabranog doktora za djecu